Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Mleczniak z 24 lipca 2020 r.

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy Mleczniak dostępny pod adresem internetowym www.mleczniak.pl, prowadzony jest przez Gastro Farma Artur Żurawski z siedzibą w Warszawie (03-352) przy ulicy Rembelińskiej 13/77, REGON 015776298, NIP 5241357367; e-mail: zamowienia@mleczniak.pl; telefon: (+48) 500 032 422.
 2. Każdy Klient dokonujący zakupu Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem Usług będą rozstrzygane w drodze polubownej, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia będą poddane rozstrzygnięciu sądu.
 4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Klienta możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
  2. dostęp do poczty elektronicznej;
  3. zainstalowanie przeglądarki internetowej: Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 54.0 i nowszej lub Safari w wersji 12.0 lub nowszej;
  4. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
II. Definicje
 1. Poniższym wyrażeniom użytym w treści Regulaminu nadano następujące znaczenie:
  1. Sklep Internetowy – platforma teleinformatyczna służąca do zdalnego wyboru oraz zakupu Produktów i Dostawy Produktu oferowanych przez Usługodawcę dostępna pod adresem www.mleczniak.pl;
  2. Użytkownik/Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego;
  3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025, ze zm.);
  4. Usługodawca – Gastro Farma Artur Żurawski z siedzibą w Warszawie (03-352) przy ulicy Rembelińskiej 13/77,  NIP 5241357367, REGON 015776298; e-mail: zamowienia@mleczniak.pl; telefon: (+48) 500 032 422;
  5. Sprzedający – Usługodawca, w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży z Użytkownikiem/Klientem, staję się jednocześnie Sprzedającym;
  6. Produkt – przygotowany przez Usługodawcę zestaw posiłków, możliwy do wyboru w Sklepie Internetowym;
  7. Dostawa Produktu – umowa zlecenia transportu i dostawy w miejsce wskazane przez Klienta realizowana przez podmiot trzeci;
  8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Klientem, a Usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U . z 2019., poz. 134 ze zm.);
  9. Konto – zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Usługodawcy dotyczących danego Klienta oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży;
  10. Zamówienie – deklaracja woli zakupu Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego w Sklepie Internetowym;
  11. Login – adres poczty elektronicznej Klienta lub dowolnie wybrany pseudonim używany podczas procesu rejestracji i każdorazowego korzystania z Konta;
  12. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji (identyfikacji Klienta) w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta ustalany samodzielnie przez Klienta;
  13. Regulamin – niniejszy dokument;
  14. Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta;
  15. Biuro Obsługi Klienta – centrum obsługi telefonicznej oraz elektronicznej (e-mail) Klienta dostępne pod numerem telefonu (+48) 500 032 422, adres e-mail: zamowienia@mleczniak.pl;
  16. Strefa – dostępny obszar Dostawy Produktu wyznaczony na mapie dostępnej w Sklepie Internetowym;
  17. Usługa - usługa świadczona Użytkownikowi nieodpłatnie przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt.4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., Nr 144, poz. 123, ze zm.);
  18. Newsletter – informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., Nr 144, poz. 123, ze zm.) pochodzące od Usługodawcy;

 

III. Zaproszenie do zawarcia Umowy 
 1. Sklep Internetowy prezentuje Produkty i ich ceny oraz zaprasza Klientów do zawierania Umów Sprzedaży w zakresie Produktów oferowanych przez Usługodawcę.
 2. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, mającymi na celu wyłącznie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o wyglądzie i parametrach składowych Produktu.
 3. Ogłoszenia, cenniki, reklamy i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.

 

IV. Korzystanie ze Sklepu Internetowego
 1. Rejestracja Konta wymaga od Klienta zdalnego wypełnienia formularza elektronicznego dostępnego w Sklepie Internetowym poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych, w tym danych osobowych obejmujących imię i nazwisko Klienta, adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta, jego numer telefonu, kod pocztowy, miasto oraz ulicę wraz z numerem domu i lokalu. W procesie rejestracji Konta Użytkownik samodzielnie ustala login i hasło. Rejestracja Konta wymaga zaakceptowania przez Klienta Regulaminu i Polityki Prywatności, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól (checkboxów).
 2. Rejestracja Konta jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowy o świadczenie Usług.
 3. Konto jest przypisane do Użytkownika. Użytkownik ma prawo do rejestracji tylko jednego Konta.
 4. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. W przypadku ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług, Konto danego Użytkownika przestaje być aktywne i dostępne dla Użytkownika, a wszelkie złożone przez niego Zamówienia, z wyjątkiem tych, co do których doszło już do zawarcia umów sprzedaży, zostają anulowane.
 5. Informacje zgromadzone na Koncie są dostępne dla Usługodawcy. Użytkownik ma obowiązek wprowadzenia adresu zamieszkania lub adresu do Dostawy Produktu w celu realizacji Zamówienia.
 6. Klient ma możliwość ustalenia odrębnych adresów Dostawy Produktu na poszczególne dni oraz ma możliwość ich dowolnej modyfikacji, jeśli znajdują się w zasięgu wyznaczonych Stref dla Dostawy Produktu.
 7. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając odpowiedni Login i Hasło. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia Loginu i Hasła osobom trzecim. Umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług zawarte przez osoby trzecie korzystające z konta danego Użytkownika, z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy/Sprzedawcy, uważane są za zawarte w imieniu Użytkownika i mają moc wiążącą wobec tego Użytkownika.
 8. Wymóg rejestracji i korzystania z Konta nie ma zastosowania do Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego w formule „Zamów bez rejestracji”. W takim przypadku, Klient przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest wypełnić stosowny formularz elektroniczny dostępny w Sklepie Internetowym poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży oraz Dostawy Produktu. Za dane konieczne do identyfikacji Klienta uważa się dane osobowe obejmujące jego imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz numer telefonu i adres Dostawy Produktu. Klient powinien zaakceptować treść Regulaminu i Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru (checkboxów) w wypełnianym formularzu elektronicznym.
 9. Klient korzystający ze Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do Newslettera.
 10. Newsletter jest wysyłany na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przez Klienta.

 

V. Zamówienie
  1. Klient może złożyć Zamówienie w następujący sposób:
   1. przez Konto – po zarejestrowaniu Konta i zalogowaniu się na Koncie z wykorzystaniem właściwego Loginu i Hasła;
   2. z wykorzystaniem formuły „Zamów bez rejestracji” – tj. bez konieczności rejestrowania Konta, a jedynie poprzez zdalne wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie Internetowym, pod warunkiem akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności.
  2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Sklep Internetowy może być niedostępny dla Klientów podczas okresowej konserwacji oraz w razie jego awarii, przy czym Usługodawca podejmie czynności służące jak najszybszemu przywróceniu jego pełnej funkcjonalności dla Klientów.
  3. W celu złożenia Zamówienia Klient - poprzez dostęp do Sklepu Internetowego:
   1. wybiera Produkt, który ma być przedmiotem Umowy Sprzedaży, poprzez dodanie go do koszyka;
   2. wybiera sposób płatności spośród opcji oznaczonych jako dostępne w Sklepie Internetowym;
   3. weryfikuje prawidłowość wprowadzonych/wybranych danych dotyczących Zamówienia, w szczególności ilość i rodzaj zamawianych Produktów, miejsce Dostawy Produktu, danych Klienta oraz cenę za Produkt lub cenę za Dostawę Produktu oraz formę płatności;
   4. potwierdza jako wiążące go postanowienia Regulaminu i Polityki Prywatności;
   5. zaznacza opcję „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, która oznacza, że złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
  4. Klient będzie informowany przez Usługodawcę o poszczególnych etapach realizacji Zamówienia (przez sms lub e-mail, a także poprzez Konto lub przez Biuro Obsługi Klienta). Przed zakończeniem Dostaw Produktu Usługodawca będzie się kontaktował z Klientem (sms, e-mail, telefon od Biura Obsługi Klienta) w celu przypomnienia o zbliżającym się końcu Dostaw.
  5. Produkty dostępne w Sklepie Internetowym dostarczane są w zamkniętych pojemnikach, nadających się do bezpośredniego podgrzania w kuchence mikrofalowej lub plastikowych opakowaniach szczelnie zamkniętych wieczkiem, które nie są dedykowane do podgrzewania w kuchence mikrofalowej. Pojemniki dostarczane są w torbie zawierającej adres Dostawy Produktu oraz oznaczenie wybranego Produktu.
  6. Każdy pojemnik opatrzony jest stosowną etykietą informującą o rodzaju wybranego Produktu, sposobie podania oraz terminie przydatności do spożycia.
  7. Realizacja zamówienia zostanie podjęta tylko pod warunkiem otrzymania od operatora płatności informacji o zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie lub otrzymania potwierdzenia przelewu do godziny 12:00 dnia poprzedzającego pierwszy dzień realizacji zamówienia, przy czym dla zamówień obejmujących pierwszą dostawę w poniedziałek informacja ta powinna być przekazana do g. 12:00 w sobotę.

 

VI. Dostawa i płatność
 1. Klient może dokonać płatności w następujący sposób:
  1. przelewem tradycyjnym – Klient który jako formę płatności wybrał płatność przelewem tradycyjnym, zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Produkt, najpóźniej w ciągu jednego (1) dnia roboczego następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie oraz przesłać na adres poczty elektronicznej (e-mail) Biura Obsługi Klienta: zamowienia@mleczniak.pl  potwierdzenie wykonania transakcji. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo wstrzymania, a następnie anulowania Zamówienia, które nie zostało opłacone lub nie dostarczono do niego potwierdzenia transakcji za uprzednim poinformowaniem Klienta;
  2. płatność online – system szybkich płatności elektronicznych. Klient wybierający płatność online (w szczególności e-przelew oraz płatność kartą płatniczą) zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Produkt, najpóźniej w przeciągu jednego (1) dnia kalendarzowego (z uwzględnieniem sobót, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy), następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie;
  3. z wykorzystaniem funkcji „Zapłacę później” – funkcja pozwalająca na przekazanie Zamówienia do Biura Obsługi Klienta celem weryfikacji kosztów Dostawy Produktu dla Zamówień, których adres Dostawy Produktu znajduje się w Strefie płatnej zgodnie z mapą dostępną w Sklepie Internetowym. Klient po uprzednim zapoznaniu się, a następnie zaakceptowaniu kosztów Dostawy Produktu zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie przelewem tradycyjnym lub wybrać płatność online.
 2. Dostawy Produktu realizowane są na obszarach oznaczonych na mapie dostępnej w Sklepie Internetowym.
 3. Dostawy Produktu realizowane są od poniedziałku do soboty. Dostawa Produktu dla Zamówienia złożonego na niedzielę realizowana jest wraz z dostawą na sobotę poprzez dostawę dwóch paczek.
 4. Za Dostawę Produktu odpowiada partner logistyczny. Klient decydując się na realizację Zamówienia wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, pełnego adresu Dostawy Produktu, numeru telefonu kontaktowego oraz informacji dodatkowych, takich jak kod do domofonu partnerowi logistycznemu odpowiedzialnemu za dostawę Zamówienia.
 5. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość opóźnień w Dostawie Produktu wynikających z wydarzeń losowych, na które Sklep Internetowy ani partner logistyczny odpowiedzialny za Dostawę Produktu nie mają realnego wpływu.
 6. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia z powodu nieobecności osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub innych okoliczności niezgłoszonych do godziny 12:00 dnia poprzedzającego Dostawę Produktu, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

 

VII. Zmiana, wstrzymanie realizacji i anulowanie Zamówienia
 1. Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej terminów poszczególnych dostaw lub adresu Dostawy Produktu na trzy dni robocze (3) przed planowaną Dostawą Produktu. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od Usługodawcy wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.
 2. Klient uprawniony jest do wstrzymania realizacji opłaconego Zamówienia w wybranych przez siebie dniach, nie później niż na 3 dni robocze przed planowaną datą wstrzymania realizacji Zamówienia. W takim wypadku realizacja opłaconego Zamówienia ulega wydłużeniu o ilość dni równą ilości dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do wstrzymania realizacji Zamówienia. W przypadku niezachowania wskazanego terminu Usługodawca zleci Dostawę Produktu pod wskazany przez Klienta adres. W takim przypadku Zamówienie uważa się za skutecznie zrealizowane. Klient ma prawo do realizacji wstrzymanej części Zamówienia w terminie 360 dni od daty wstrzymania.
 3. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się pełnego zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania.
 4. W przypadku zmiany rodzaju Produktu w trakcie trwania Zamówienia na Produkt o wyższej wartości, Klient zobowiązany jest dokonać dopłaty w wysokości wskazanej przez Biuro Obsługi Klienta po uprzednim jej zaakceptowaniu.
 5. Klientowi przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmiany rodzaju Produktu na pakiet o niższej wartości.
 6. W przypadku dobrowolnego przyjęcia rezygnacji z Zamówienia przez Usługodawcę, Klientowi przysługuje rozliczenie proporcjonalne i zwrot kosztów tylko za niezrealizowane dni Dostaw Produktu. W przypadku, gdy na cenę Zamówienia Klient otrzymał rabat kalkulowany na podstawie liczby dni Dostaw Produktu w momencie składania Zamówienia, wykorzystane dni Dostaw Produktu są rozliczane po cenie regularnej za dzień, jaką Klient otrzymałby za złożenie zamówienia na taki okres, w jakim realnie skorzystał z Dostaw Produktu.
 7. Klient ma możliwość całkowitej zmiany pierwotnie wybranego Produktu w trakcie realizacji Zamówienia. Zmiana możliwa jest z trzydniowym (3) wyprzedzeniem. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od Usługodawcy wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.

 

VIII. Reklamacje
 1. W przypadku niezgodności Produktu z Zamówieniem lub zastrzeżeń odnośnie realizacji Dostawy Produktu, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji. Reklamację można złożyć w następujący sposób:
  1. wysyłając wiadomość e-mail na adres: zamowienia@mleczniak.pl;
  2. kontaktując się  telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta, pod numerem telefonu (+48) 500 032 422 w godzinach pracy podanych na stronie www.mleczniak.pl
 2. Sklep Internetowy zastrzega, że reklamacje dotyczące nieotrzymania Zamówienia powinny być złożone do godziny 10:30.
 3. Reklamację uważa się za zarejestrowaną w momencie otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia od Klienta.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Usługodawca poinformuje Klienta telefonicznie bądź poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej (e-mail) o wynikach postępowania reklamacyjnego.

 

IX. Odstąpienie od umowy
 1. Zgodnie z art. 38 ust. 3, ust. 4, ust. 5 oraz ust. 12 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U . z 2019., poz. 134 ze zm.) Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy, z uwagi na charakterystykę Produktu, jakim są indywidualnie przygotowywane diety o krótkim okresie przydatności do spożycia, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia oraz względów higienicznych.

 

X. Dane osobowe
 1. Podane przez Klienta dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów (dalej: „Administrator”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) jest Usługodawca – Gastro Farma Artur Żurawski z siedzibą w Warszawie (03-352) przy ulicy Rembelińskiej 13/77, REGON 015776298, NIP 5241357367.
 3. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: zamowienia@mleczniak.pl.
 4. Dane osobowe Użytkowników, którzy założyli Konto na stronie Sklepu internetowego są przetwarzane wyłącznie w zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi Konta danego Użytkownika na stronie Sklepu internetowego.
 5. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu realizacji Zamówienia i wykonania zawartej z nim Umowy sprzedaży  w tym przygotowania i dostarczenia Zamówienia, wystawienia faktury, a także w celu skorzystania z prawa do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Klient może wyrazić uprzednią zgodę poprzez akceptację stosownej klauzuli na wysyłanie mu Newslettera oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., Nr 144, poz. 123, ze zm). Udzielenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolne i nie warunkuje realizacji złożonego Zamówienia.
 7. Usługodawca przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie:
  1. niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem; art. 6 ust. 1 lit. b RODO) odrębnie dla celu:
   1. realizacji zakupów - składania Zamówień;
   2. rejestracji konta Użytkownika;
  2. obowiązku prawnego w związku z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu realizacji zgłoszonych reklamacji;
  3. zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), odrębnie dla celu:
   1. wyboru preferowanej formy przekazywania informacji marketingowych;
   2. zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które ma na celu przygotowanie oferty uwzględniającej specjalne rabaty i promocje;
  4. prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), odrębnie dla celu:
   1. marketingu produktów i usług Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, gdzie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Profilowanie danych ma na celu badanie preferencji zakupowych Klientów oraz w ramach opieki nad nimi - przygotowanie oferty produktów uwzględniającej preferencje zakupowe;
   2. przeprowadzania badania opinii Klientów, na podstawie udzielonych odpowiedzi w ankiecie, gdzie uzasadnionym interesem jest doskonalenie jakości obsługi i świadczonych usług;
   3. kontaktu - udzielenia informacji, gdzie uzasadnionym interesem jest opieka nad Klientem oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania;
   4. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;
  5. obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym obsługi konta Klienta, dostarczenia Zamówienia, wystawienia faktury, obsługi reklamacji.
 9. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą udostępniane na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Klienta. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe Klienta będą udostępnione partnerom logistycznym odpowiedzialnym za Dostawę Produktów, zgodnie z rozdziałem VI podpunktem 5 Regulaminu.
 10. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi Konta Klienta lub realizacji danego Zamówienia i wykonania umowy zawartej z Klientem, zgodnie z art. 28 RODO.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 12. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres trwania umowy, jak również przez okres umożliwiający rozpatrywanie reklamacji, w tym będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane na potrzeby marketingu produktów i usług, w tym profilowania, jeżeli Klient zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach. W razie przetwarzanie danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez zgodę, dane Klienta będą przechowywane do momentu wycofania zgody.
 13. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
 14. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy RODO.

 

XI. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy.
 2. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, do których należą:
  1. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do transakcji zawieranych na odległość;
  2. zmiany oferty Sklepu Internetowego dotyczącej Produktów lub zmiany oferty zamieszczanej na stronie Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty. Usługodawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy przez Klienta;
  3. w przypadku uznania poszczególnego postanowienia regulaminu za nieważne lub bezskuteczne.
 3. Klient niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel